Historie

 Matriarklejr nr. 13 ”Diget” er meget ung af alder og har - ikke blot - en kort historie, men i Odd Fellow sammenhæng en værdifuld historie, som bygger på ægte glæde, virkelyst og godt samarbejde i et helt distrikt omkring et mål for øje: At have en god lejr, som til fulde kan leve op til Ordenens formålsparagraf i fremtiden. Dens historie adskiller sig måske ikke nævneværdigt fra andre nye lejres historie, men for ”Diget” er og bliver dens historie unik.   

Den første spire til en matriarklejr i distrikt 12 Sydvestjylland blev lagt den 7. august 2003 i Rødding hos søster distriktsdeputeret storsire Inga Vestergaard Andersen. Distriktets storrepræsentanter var indkaldt til et sommermøde med henblik på eventuel dannelse af en lejrforening med det mål for øje at opfylde Storlogens krav om en lejr i hvert distrikt. Blandt distriktets matriarker havde interessen for en ny lejr ikke til dato været overvældende stor. Arbejdet blev lagt i hænderne på storrepræsentanterne. En travl, spændende og hektisk periode tog sin begyndelse. Anmodningen om oprettelse af en lejrforening for matriarker fra matriarklejr nr. 6 ”Luna” og fra matriarklejr nr. 7 ”Oasen” blev sendt til Storlogen den 12. august af søster storrepræsentant Lis Moth Nielsen. 

Stiftende møde for dannelse af en lejrforening med hjemsted i Esbjerg blev afholdt i forbindelse matriarklejr nr. 6 ”Lunas” lejrmøde i Grindsted den 11. oktober 2003. Matriarklejr nr. 7 ”Oasens” matriarker i søsterloge nr. 68 ”Klitrosen”, Ringkøbing var inviteret til at deltage.  

Til styrelse blev følgende valgt:

 

Formand Lis Moth Nielsen, matriarklejr nr. 6 ”Luna” 

Sekretær Hanni Graversen, matriarklejr nr. 6 ”Luna” 

Kasserer Marianne Kock Olesen, matriarklejr nr. 7 ”Oasen”. 

 

Foreningens ordinære mødedag blev fastsat til den 4. torsdag i måneden. Endvidere blev det bestemt, at møderne skulle gå på skift i distriktets logebygninger. Første møde blev allerede afholdt i Varde den 27. november 2003. Interessen var nu steget betragteligt og mødeprocenten for de 77 tilmeldte matriarker var høj. Kontingent blev fastsat til kr. 45,- per måned. Der blev blandt andet nedsat udvalg med henblik på lejrtæppe, dragter og rekvisitter. Matriarkerne blev opfordret til at komme med forslag til devise og recitativ.  

Inden institueringen af lejrforeningen den 26. februar 2004 i ordensbygningen i Esbjerg blev der udarbejdet budgetter, planer og mødeplan, ansøgt Storlogen om godkendelse af segl, lejrtæppe og navn, ansøgt om hjemsted, udarbejdet udkast til foreningens særlige love m.m.  

 

Institueringen af matriarklejrforening ”Diget” blev på ritualmæssig vis forestået af søster deputeret storsire Anna Asgreen. Den valgte styrelse blev smukt og højtideligt indsat i deres respektive embeder. Matriark formand udnævnte derefter foreningens kapellan Birgit Torbensen, inspektør Dyma Engler-Christensen. Foreningens vagt Lis Rønberg blev udnævnt på et senere møde.  

Søster deputeret storsire Anna Asgreen ønskede held og lykke i sin tale og glædede sig til at følge det fortsatte arbejde hen mod målet – en snarlig lejr i distriktet. 

Matriark formand Lis Moth Nielsen sagde blandt andet i sin festtale: ”at lejrforeningen stod med den ene fod på kajen og med den anden fod i båden. Vi vil altid have blikket rettet fremad – i fuld tillid til Odd Fellow Ordenen og med troen på ”Digets” styrke, således vi ikke føler os alene eller frygter skæbnens ugunst – Vesterhavets lunefulde kræfter eller blæsten over den Midtjyske Hede; men tværtimod lader vestenvinden friske vore sind, således vi menneskeligt udvikler os og sætter nye skud, styrker sammenholdet i vor ordenskæde og ikke lader stå til som sneglen i H. C. Andersens eventyr…” 

Matriark Hanne Fejfer og patriark organist Svend Raunkjær stod for det musikalske islæt i lejrsalen.  

Under festmiddagen sang ”Prinsesse Marie koret” under ledelse af korets dirigent Jette H. Hansen. Ex-hovedmatriark Bente Birkedal-Salborg talte for Ordenen og søster distriktsdeputeret storsire Inga Vestergaard Andersen for foreningen. Søster stormarskal Bente Raunkjær takkede for en usædvanlig flot aften på vegne af storembedsmændene.  

Foruden mange konstruktive møder i styrelsen blev der i alt afholdt otte ordinære møder i foreningen, inden selve institueringen af matriarklejren den 19. marts 2005. 

En mindeværdig begivenhed. Broder storsire Hans Pedersen skriver blandt andet i sit takkebrev: ” Det var en glæde at overvære den poetiske præsentation af lejrens smukke tæppe, og at deltage i den vel gennemførte festlejr. Helt i gennem et flot arrangement, der ud i mindste detalje bar præg af et stort og omhyggeligt forarbejde.” Alle storlogens valgte og udnævnte embedsmænd deltog. Søster deputeret storsire Hanne Steffensen forestod institueringen. Efter selve installationen takkede hovedmatriarken hjerteligt for tilliden og sagde blandt andet: ” Vi fem matriarker modtager fribrevet med tak – men også med ydmyghed og forståelse for, hvilke forpligtelser og krav det stiller til os og vi vil arbejde for at dette fribrev kan forblive uplettet og ren til kommende generationer.” Fribrevet blev højtideligt overdraget til følgende kompetente matriarker: Søster distriktsdeputeret storsire Inga Vestergaard Andersen, ex-hovedmatriark Bente Birkedal Salborg, hovedmatriark Lis Moth Nielsen, første assisterende matriark Hanni Graversen og matriark kasserer Marianne Kock Olesen. 

Den første embedsstab tæller endvidere: Ypperstepræst Birgit Torbensen, skriftfører Poula Andreasen, matriark regnskabsfører Gunhild Høy Pedersen og anden assisterende matriark Kirsten Ørnbøl Nygaard. 

Efter installationen udtrykte søster deputeret storsire Hanne Steffensen håb om, at den iver og entusiasme, der blev lagt for dagen af alle i opbygningsfasen må følge Matriarklejren.  

 Seglet og lejrtæppet er tegnet af guldsmed broder Jørgen Nayberg, Slagelse. Søster Annemi Fuglsang, Kolding har syet det smukke tæppe, som højtideligt - til tonerne af Matriarklejrens nye devise - blev båret ind lige efter institueringen. Søster storarkivar Mary Lind Vestergaard havde på matriark Formandens anmodning skrevet et poetisk værk. Hver af de seks matriarker, den yngste fra hver søsterloge i distriktet, reciterede på skift et vers, hvorpå organist patriark Svend Raunkjær smukt spillede den pågældende loges devise. Lejrens devise er skrevet af matriark Ina Thomsen til melodien ”Visen om de atten svaner.”  

Det var en usædvanlig smuk og stilfuld instituering og en flot installation ved storlogens dygtige embedsmænd.  

I pausen inden festlejren blev der blandt andet serveret små delikate sandwiches og marcipankager med Lejrens segl.  

Den musikalske indslag ved festlejren var lagt i hænderne på operasanger Peder Juhler, der udover et par velkendte Carl Nielsen sange sang ”Én, der er større end du og jeg” og ”Jeg har hørt om en stad”. Recitativet blev endvidere smukt oplæst af dets forfatter matriark Agnes Højsgaard.  

I sin festtale kommenterede hovedmatriarken blandt andet Goethe: ”Forgå må hvert et væsens kerne, der vil forblive, hvad det var”. ”En af Odd fellow Ordenens og lejrens opgaver er netop at skabe de bedst mulige forhold for menneskers udfoldelse og udvikling. Virkelyst, flid og mod besad vor Ordens grundlægger i rigt mål. Vi skal visionært tro på, at vort ordensmæssige virke og de mål, vi sætter os – at de opgaver vi påtager os i dag – alene eller i fællesskab, har stor betydning og værdi – at forme denne lejr fremtid – at sørge for stabilitet, forandring og udvikling…”. 

Lejren fik overrakt utrolig mange dejlige gaver, blomster og pengegaver blandt andet fra distriktets søster- og broderloger og patriarklejr nr. 13 ”Vesterhavet”. Matriarkerne i Ribe overrakte foruden en pengegave et ”scepter” til gradespil i Håbets grad. Fra matriarklejr nr. 6 ”Luna” fik vi to smukke stave. Både scepter og stavene er lavet af broder Jørgen Pram Nielsen, Blommeslyst. Søster distriktsdeputeret storsire Inga Vestergaard Andersen betænkte den nye lejr med et fotoalbum.    

Alle 113 tilstedeværende bidrog i rigt mål til den gode stemning ved den efterfølgende stiftelsesfest. Underholdningen, som var lagt i hænderne på en ung musikstuderende Kirstine B. Pedersen og akkompagneret af Lisbeth Aagaard. Broder storsire Hans Pedersen sagde blandt andet i sin tale for Lejren: ”Det er nu din opgave, kære Hovedmatriark, som ”digegrevinde”, og I kære matriarker, som ”digelav”, sørg for, at det, I sætter i gang kan holde vand og derved forhindre digebrud”. Matriark Bente Jepsen holdt en flot tale for Hendes Majestæt Dronningen og søster distriktsdeputeret storsire Inga Vestergaard Andersen talte på fremragende vis for Ordenen.  

Vor stiftelsesdag den 19. marts 2005 står meget skarp i vor erindring. Ligeledes det arbejde, som har ligget forud. Arbejdet i den nye lejr er stadig præget af glæde og stor virkelyst, så vor historie er kun lige begyndt. Der blev det første år lavet en hjemmeside, en infofolder til distriktets søstre, særlige love, medlemsbog med foto af alle matriarker m.m.  

Der er lagt planer for fremtiden og interessen for matriarklejr nr. 13 ”Diget” er stor. Derfor er det en glæde, at historien fortsætter.